• เตะ

    ใช้ในการโจมตี

    ก้าวขามาข้างหน้า เหวี่ยงขาอีกข้างขึ้นมาใส่เป้าหมายโดยแข้งจะเป็นจุดสัมผัสกับเป้าหมาย มือข้างที่จะใช้ออกเข่าเก็บข้างลำตัว มืออีกข้างตั้งป้องกัน